Sol·licitud de convalidacions RG056

Utilitzant aquest formulari, podeu realitzar la sol·licitud de convalidacions.

Tingueu en compte que els camps marcats amb un asterisc són obligatoris i que el temps de tramitació pot ser superior a un mes. Un cop finalitzada la tramitació, se us notificarà per correu electrònic.

ATENCIÓ: es recomana utilitzar un ordinador per a omplir aquest formulari, ja que pot fallar l'enviament de fitxers des d'alguns dispositius mòbils.
Informació important

Informació a tenir en compte abans de sol·licitar una convalidació: a) Cal emplenar una sol·licitud on l'alumne/a manifesta la intenció de convalidar una o vàries matèries. b) La sol·licitud NO IMPLICA QUE ESTIGUIN CONVALIDADES. Fins que el/la sol·licitant no rep una resolució no estan ni convalidades ni denegades; simplement estan tramitant-se. c) Algunes sol·licituds es resolen a la Direcció General de Formació Professional i altres les resol el Director. d) Les que es resolen a la Direcció General poden trigar mesos en resoldre's. Ens envien la resolució a la Secretaria, Tan aviat com ens arribin, avisem a l'alumne/a per correu electrònic. e) Les que les resol el Director, la resolució s'envia al correu electrònic que consta a la fitxa de l'alumne/a amb còpia al/a la tutor/a. f) L'alumne/a que s'ha matriculat a la matèria la qual sol·licita convalidar ha d'assistir a classe fins que no tingui la resolució. g) Les convalidacions en cicles LOE computen com a 5 nota global del cicle. En cicles LOGSE no computen per la nota global. Només en molt pocs casos es manté la nota; no és el cas ni de FOL ni de EIE. h) Has de tenir MOLT CLAR el mòdul i les UFs a les quals sol·licites la convalidació. Tramitarem literalment les que sol·licitis. Qualsevol errada en la matèria sol·licitada és atribuïda al/ a la sol·licitant. Consulta al teu tutor o tutora el nom exacte (oficial) de les matèries sol·licitades per convalidar. I) Secretaria NO tramita les exempcions de la Formació en Centres de Treball. T'has d'adreçar al teu tutor o tutora.

Normativa aplicable

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y las medidas para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

Dades identificatives de l'alumne
En aquesta adreça se us enviarà el justificant de recepció
Podeu seleccionar més d'un fitxer amb la tecla CTRL
Dades dels estudis

ATENCIÓ Si el cicle de procedència no s'ha cursat a l'Escola del Treball, heu de tenir en compte que:

  • Cal presentar un CERTIFICAT DE QUALIFICACIONS signat pel/per la Secretari/a i Director/a del centre de procedència.
  • No són vàlids ni butlletins de notes ni el títol. Es NECESSITA un CERTIFICAT DE QUALIFICACIONS.
  • No es pot convalidar una matèria si en el certificat del cicle anterior estava convalidada. En aquest cas, cal que envieu el certificat de la primera convalidació.
Podeu seleccionar més d'un fitxer amb la tecla CTRL
Convalidacions a sol·licitar
Exemple: MP1 Processos de mecanització / UF 1 Processos de mecanització per arrencament de ferritja
Altres dades
Informació bàsica sobre protecció de dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Direcció del centre educatiu.

FINALITAT: Gestió de l'acció educativa i orientadora.

LEGITIMACIÓ: Missió d’interès públic.

DESTINATARIS: Administració educativa, inclòs el Consorci d’Educació de Barcelona. Les vostres dades personals no es comunicaran a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable, o ho hàgiu consentit prèviament

DRETS: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.