Sol·licitud de títols i certificatsCicles Formatius, Batxillerat, FPI, FPII, Mestratge i Oficialia

Acceder a la versión en castellano
Dades personals
Dades de contacte
En aquesta adreça se us enviarà el justificant de recepció
Adreça postal
Exposo
Sol·licito
Descomptes aplicables a sol·licituds de títols

Disposes d'algun d'aquests descomptes?

  • Targeta de familia nombrosa o monoparental
  • Acolliment
  • Discapacitat
  • Víctima de terrorisme
Documents adjunts
Podeu seleccionar més d'un fitxer amb la tecla CTRL
Documents relacionats amb els descomptes

Si es té dret a bonificació (50% del preu) o exempció del pagament, cal adjuntar un o més dels documents següents:

  • Targeta de família nombrosa o monoparental en vigor.
  • Targeta de minusvalidesa amb un grau igual o superior al 33%.
  • Altres documents que donin dret a descompte.
Podeu seleccionar més d'un fitxer amb la tecla CTRL
Altres documents a adjuntar (opcional)

Si voleu, podeu adjuntar altres documents d'interès relacionats amb aquesta sol·licitud.

Podeu seleccionar més d'un fitxer amb la tecla CTRL
Altres dades