Sou a: Inici / Secretaria / Preinscripció i matrícula / Preus públics (matrícula, títols)

Preus públics (matrícula, títols)

Preus públics, taxes de títols, bonificacions i exempcions

Preus públics de la matrícula dels cicles formatius de grau superior

 • Per curs complet: 360€
 • Per unitat formativa (UF): 25€
 • Per crèdit dels cicles LOGSE: 65€
 • Cicles LOGSE en extinció (compleció): 20€
 • Curs específic per a l'accés als cicles de grau superior (abans CAS): 240€

Bonificacions i exempcions específiques per aquest preu públic (s'ha de presentar la documentació corresponent i en vigor)

Bonificacions del 50%:

 • Les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut una beca o ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (cicles de grau superior).
 • Família nombrosa general o monoparental (general i especial).

Exempcions total del pagament del preu públic de matrícula:

 • Família nombrosa especial.
 • Grau de minusvalidesa igual o superior al 33%
 • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 • Les persones membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció (RMI).
 • Les persones víctimes de violència de gènere o d’actes terroristes i els seus familiars directes.
 • Les persones tutelades o extutelades per l'administració pública.

 

Forma de pagament

El pagament dels serveis anteriors es realitzaran mitjançant targeta de dèbit o crèdit (VISA i MASTERCARD) seguint les instruccions de secretaria.

Devolucions del preu públic de la matrícula

Per tal de retornar el preu públic de la matrícula en els Cicles de grau superior, la persona interessada haurà de presentar la documentació exigida en els terminis establerts.

A la documentació de pagament de la matrícula constaran els terminis i un extracte de les causes que donen dret a la devolució i que estan regulades per les instruccions PER A LA GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LA MATRÍCULA EN ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL I DELS ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY de la Direcció General de Centres Públics del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

En el curs d'accés a cicles de grau superior (CAS)  i ensenyaments de règim especial de Futbol (primer i segon nivell) les instruccions corresponents,  no contemplen la devolució per cap concepte.

La persona que demani la devolució, haurà d'omplir una sol·licitud que li lliurarà la Secretaria i es presentarà al registre de l'escola situat en el  primer pis (despatx de Direcció) junt amb la documentació justificativa (matrícula a la universitat, certificat metge ...) i el codi IBAN per procedir a la devolució. El director emetrà una resolució atorgant o denegant, segons s'ajusti o no a la normativa vigent i s'enviarà per correu a la persona sol·licitant.

Taxes per expedició de títols*

Cicles formatius de grau superior: 74,95€

Cicles formatius de grau mitjà: 66,90€

Batxillerat: 66,90€

 * Preus aplicables a partir del 30 de març de 2017 en aplicació de la Llei 4/2017 del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, art. 42 punt 1.

Antiga formació professional

TitulacióPreu del títolDuplicat
FP1 21.09€ 2,44€
FP2 51,74€ 4,65€

Oficialia i maestria

Oficial industrial: 21,09€

Maestria industrial: 51,74€

Important: Per demanar duplicats per pèrdua dels antics estudis d’oficilia o maestria s’ha de publicar un anunci al Diari Oficial de la Generalitat (DGOC) amb un preu aproximat de 210€ (taxa normal) o 315€ (taxa urgent). Aquest procés es lent i pot endarrerir molt la gestió.

Bonificacions i exempcions de caràcter general

Per tenir dret a les bonificacions o exempcions s’ha de demostrar documentalment que es té el dret, presentant l’original i una fotocòpia del document en vigor.

Normativa

(1) Llei 40/2003 de 18 de novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses.

(2) Llei 3/2007 reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones. Disposició addicional 2.