Sou a: Inici / Secretaria / Preinscripció i matrícula / Preus de la matrícula / Preus, pagaments, bonificacion, descomptes i beques matrícula curs 2019-2020

Preus, pagaments, bonificacion, descomptes i beques matrícula curs 2019-2020

Preus de la matrícula, com fer els pagaments, descomptes i exempcions i quan fer la sol·licitud de beca.

Preus

No hi ha cap quota mensual, l’Escola del Treball és un centre públic.

Els llibres i materials així com el Equips de protecció individual (EPI) els ha d'adquirir l'alumne/a i s'informarà els primers dies de classe.

Cicles de grau superior:

Preu públic per curs complet: 360€

Preu públic per unitats formatives (UF) soltes: 25€ (màxim a pagar 360€)

Assegurança escolar obligatòria (AEO): 1,12€ (només alumnat menor de 28 anys)

Materials de suport a la docència: 48,88€

Els cicles de grau superior de la família d'Activitats físico esportives tenen un increment de preu en concepte de sortides i/o serveis extern, es pot consultar fent clic AQUI

Possibilitat de pagament fraccionat en dues vegades: Sí.

La persona interessada pot triar entre pagar tot en el moment de la matrícula o pagar el 50% del preu públic + Materials de suport a la docència  + AEO  i l’altre 50% del preu públic abans d’iniciar-se el curs.

La manca de pagament implicarà la baixa d’ofici i la pèrdua de la plaça assignada.

Equips obligatoris de protecció: En alguns cicles haurà d’adquirir els Equips de protecció individual (EPI) per exemple bata, ulleres de protecció, guants, botes  ...

Si l’alumne/a no disposa dels EPI no podrà entrar a classe per raons de seguretat.

Convalidacions:

Si en el moment de la matrícula es demana la convalidació o exempció d’alguna UF no l’haurà de pagar, si es demana amb posterioritat no es retornaran els diners pagats.

 

Cicles de grau mitjà

Assegurança escolar obligatòria: 1,12€ (només alumnat menor de 28 anys) +

Materials de suport a la docència: 48,88€

Possibilitat de pagament fraccionat: No

En alguns cicles haurà d’adquirir els Equips de protecció individual (EPI) com pot ser bata, ulleres de protecció, botes, guants  ...

Si l’alumne/a no disposa dels EPI no podrà entrar a classe per raons de seguretat.

 

Cicle de règim especial de futbol

Primer nivellSegon nivell
Preu públic curs complet 649,50 676,00
Assegurança escolar obligatòria (menors de 28 anys) 1,12 1,12
Material de suport a la docència 48,88 48,88
TOTAL 699,50 726,00
Import fraccionat 1r pagament 374,75 388,00
Import fraccionat 2n pagament 324,75 338,00


Es pot fer el pagament fraccionat en dues vegades: En el moment de la matrícula i abans d’iniciar-se el curs (principis de setembre)

 

Batxillerat


ConceptePrimer cursSegon curs
Material de suport a la docència 48,88 48,88
Sortides extraescolars 75,00 40,00
Assegurança escolar obligatòria  1,12 1,12
TOTAL 125,00 90,00

 

Pagament

El pagament s’ha de fer amb targeta bancària i en el termini establert, en el cas el pagament en el termini establert es perdrà la plaça.

Devolucions del preu públic en els cicles de grau superior

Les devolucions estan regulades per ordres emeses pel Departament d'Educació, les quals hem resumit aquí:

1. Retorn de l’import del preu públic fins al dia 5 de novembre de 2019 en els casos següents:

a) Per obtenció de plaça per al mateix cicle formatiu de grau superior en un altre centre de titularitat municipal.

b) Per obtenció de plaça per a un altre cicle formatiu de grau superior en un altre centre de titularitat municipal.

c) Per obtenció de plaça pública bé en l’ensenyament universitari, bé en els ensenyaments artístics superiors.

d) Per baixa del centre diferent als anteriors supòsits.

Actuacions que cal fer per part de l’alumne/a en els casos a) i b):

- Sol·licita plaça en el segon centre i adjunta còpia de la matrícula efectuada en el primer centre (sense haver d’ingressar l’import de la matrícula en el segon).

- Presenta l’escrit de renúncia de la plaça en el primer centre (i se’n queda còpia) sense que se li retorni l’import ingressat.

- Presenta, en el segon centre, la còpia de la renúncia de la plaça i es matricula.

En el cas de l’apartat c) caldrà que renunciï a la plaça del primer centre i demani el retorn de l’import ingressat adjuntant el resguard de la nova matrícula feta.

En el cas de l’apartat d) el director del centre, a elecció de l’alumne/a, ha de concretar que accepta la renúncia de la plaça i retorna l’import ingressat o, que reserva la plaça per al curs següent, sense retornar l’import ingressat.

2. Retorn proporcional fins al 5 de novembre de 2019. Si el director del centre educatiu aprecia la concurrència de causes que considera justificades, diferents a l’apartat anterior, pot retornar l’import ingressat proporcional al temps transcorregut o als costos imputats.

3. Retorn de quanties a partir del 5 de novembre de 2019, si el director del centre educatiu aprecia la concurrència de causes molt excepcionals que considera justificades, podrà retornar la part proporcional de l’import ingressat corresponent al temps o al cost pel qual el reclamant no rebrà el servei del centre.

Que ha de fer la persona sol·licitant:

Presentar una sol·licitud de devolució adreçat al director de l’escola junt amb la documentació que consideri necessària (primer pis, escala esquerra)

El director emetrà una resolució que es farà arribar a la persona sol·licitant per correu ordinari, en el cas d’atorgar la devolució es realitzarà a la mateixa targeta que s’ha fet el pagament.

L’interessat/da pot interposar recurs d’alçada d’aquesta resolució davant la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.

 

Descomptes

Prèvia justificació i amb el document en vigor, s’apliquen les següents bonificacions i exempcions.

Molt important: En el cas de no presentar la documentació que li dóna dret al descompte, abans de l’inici de curs, es procedirà a fer la baixa d’ofici per manca de pagament.

Bonificacions

Bonificació del 50 per 100 dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Causa

Document justificatiu

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals (general o especial)

Títol de família nombrosa / monoparental en vigor.

Les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació i formació professional.

Resolució individual d’atorgament de la beca

Exempcions

Exempció del 100 per 100 del preu públic.

Causa

Document justificatiu

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

Títol de família nombrosa en vigor.

Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.

Certificat de la minusvàlua amb un grau igual o superior al 33%.

Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

Certificat de l’Administració

Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.

Certificat de l’Administració

Les persones membres d’unitats familiars que percebin la Renda Mínima d’Inserció o la Renda Activa d’Inserció

Certificat de l’Administració

Les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles que en depenen.

Ordre de protecció judicial, o Informe del Ministeri Fiscal que indiqui la existència d’indicis de què està essent objecte de violència, o

Sentència condemnatòria de la persona agressora,

Llibre de família en el cas dels fills/filles.

Persones menors tutoritzades o extutoritzades per l’administració pública.

Certificat de l’organisme corresponent.

Enllaç a la Normativa sobre preus públics

 

Beques

Les persones matriculades, poden demanar beca al Ministeri d’Educació i Formació Professional, la sol·licitud es fa per Internet i s'acostumen a fer a finals d’agost o principis de setembre (hi ha una convocatòria general i una altra per persones amb necessitats educatives especifiques NEE)

Una vegada feta la sol·licitud, hauran de portar la documentació a la secretaria de l’escola, segons la seva situació personal, per exemple:

  • Alumnat que accedeix per batxillerat: Certificat amb les qualificacions de segon de batxillerat.
  • Alumnat que accedeix per ESO: Certificat amb les qualificacions de quart d’ESO.

 

Es important que la persona interessada revisi les condicions econòmiques i acadèmiques per tal d’estalviar-se un desencís.

En tot cas, l’Escola de Treball només es dedica a rebre documentació i no té cap responsabilitat en la seva concessió o denegació.

Enllaç a l'apartat beques del Ministeri d'Educació i FP