Instruccions de preinscripció

Documentació per fer la preinscripció de cicles formatius de grau superior

Dates de preinscripció

Les dates de preinscripció dels Cicles formatius de formació professional de grau superior són del 29 de maig al 7 de juny de 2018

Pot veure el calendari complet fent clic aquí

Sol·licitud de preinscripció

Pel curs 2018-2019 hi haurà dos sistemes, sol·licitud electrònica o el formulari d'Internet, durant la preinscripció habilitarem la biblioteca per fer les sol·licituds per formulari.

Sol·licitud electrònica (recomanat)

Per poder utilitzar la sol·licitud electrònica, el tutor legal (si l'alumne és menor d'edat) o l'alumne (en cas que sigui major d'edat) s'ha d'identificar mitjançant el servei d'identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d'identificació de l'alumne.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant.

Sol·licitud per formulari d’Internet

Les persones que no els sigui possible utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada podran utilitzar el formulari emplenable disponible al web del Departament d'Ensenyament. En aquest supòsit, cal finalitzar el tràmit amb la presentació, en el termini establert i al centre demanat en primera opció, del document que genera l'aplicació informàtica, signat, junt amb la documentació oportuna. En cas que no es presenti aquest document junt amb la documentació identificativa prevista, la sol·licitud no es considera formalitzada.

És obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de l'alumne en el cas que l'alumne hagi estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-2016 al segon cicle d'educació infantil, als ensenyaments obligatoris, al batxillerat o als cicles formatius de formació professional o d'arts plàstiques i disseny. La direcció del centre on hagi cursat aquests ensenyaments és la responsable de facilitar el número identificador de l'alumne a les famílies.

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar al centre demanat en primer lloc durant el termini establert per a cada ensenyament al calendari del procés i ha d'anar acompanyat de la documentació acreditativa que pertoqui.

Documentació personal (només per a la presentació en formulari)

Documentació personal a aportar (original i còpia):

 • Dos exemplars de l’imprès de sol·licitud obtingut en fer la sol·licitud de preinscripcio en la pàgina web de la Generalitat de Catalunya (un exemplar es retornarà segellat a la persona interessada i l’altre serà per a l’Escola). El document generat l'haurà de signar el pare o la mare (o tutor legal) si la persona interessada és menors de 18 anys i presentar al centre sol·licitat en primer lloc.
 • Document d’identificació en vigor (DNI/NIE/Passaport).
 • Targeta sanitària individual TSI (si es disposa).
 • Llibre de família per a menors de 18 anys i fotocòpia DNI/NIE pare/mare o tutor legal (o també partida de naixement en català o castellà).
 • Si s’escau:
  • Documentació de reconeixement de minusvalidesa.
  • Document que presenta necessitats educatives especials per motius econòmics.

 

Documentació per a la puntuació o baremació

Documentació a aportar (original i còpia):

 • Certificació dels estudis de batxillerat o estudis equivalents (amb dos decimals).
 • Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d'accés a grau superior (si s’ha superat aquesta prova a partir del curs 2011 no caldrà presentar aquest document).
 • Certificat del curs d’accés a cicles de grau superior (CAS) o similar.
 • Certificació de qualificacions de tècnic/a de grau mitjà
 • Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys en l'any actual, còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent. Caldrà presentar el certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matrícula.
 • Proves d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys, ho han d'acreditar amb el certificat de superació d'aquesta prova. En aquest cas, en ser exempts de la prova d'accés a cicles formatius la nota que es comptabilitza és un 5 (cinc).

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle.

Molt important: si en la documentació facilitada no consta la qualificació mitjana, es considerarà que és 5,00 (cinc). La persona interessada pot demanar un certificat al centre on va estudiar o presentar el llibre d’escolaritat.

Documentació d’accés

Documentació d’accés a aportar (original i còpia):

 • Títol de batxillerat (o el seu resguard de sol·licitud).
 • Títol de tècnic/a superior
 • Títol de tècnic/a de grau mitjà (en el cas d'accés per aquesta via)
 • Títol universitari.
 • Credencial d'homologació de títol estranger
 • Altres titulacions que donen accés.

Vies d’accés

Les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle

Batxillerat

Per a alumnes que hi accedeixen per la via del batxillerat o estudis equivalents es fa una reserva de places del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent, o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries. Un cop aplicada la prioritat, els sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

Tècnic/a de formació professional

Per a alumnes que acrediten un títol de tècnic de formació professional hi ha una reserva del 20% de les places.

Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents:

En primer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.

En segon lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.

En tercer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.

En quart lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.

En cinquè lloc, els alumnes que han superat la formació per a les proves d'accés o el curs de preparació per a les proves d'accés.

En sisè lloc els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d'una família professional afí, es pot consultar la llista de cicles afins fent clic aquí

En setè lloc els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d'una família professional no afí.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà de formació professional.

Prova d'accés o exempció total

Per a alumnes que accedeixen per la via de la prova d'accés, o que tenen l'exempció total d'aquesta prova, o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés, es fa una reserva de places del 20%. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana de l'estudi al·legats.

Preu de la matrícula

El preu públic de matrícula és de 360€ per curs amb descomptes i exempcions segons marca la normativa.

Hi ha més informació detallada a:  preus públics, taxes de títols, bonificacions i exempcions.

A més del preu públic, els i les menors de 28 anys ha de pagar l’assegurança escolar obligatòria (1,12€) i en concepte de material de suport a la docència 48,88€ (segons acords del Consell Escolar de 14-5-2015 i del 22-3-2018 i inclou, entre d'altres: l'orla de final d'estudis, carnet escolar, programari de consulta de les faltes i qualificacions,disponibilitat de Wi-Fien tot el centre, premis de final de curs, carpeta...) en total: 50,00€ per una sola vegada i curs.

Aquesta quota de 48,88 € no inclou: Els llibres, les sortides extraescolars, els equips individual de protecció i la roba de treball, altres estris i/o eines de treball. El primer dia de curs s'informarà l'alumnat de tot el que necessita i on pot adquirir-lo.

Preinscripció per correu postal

Si per qualsevol raó no es pot fer la preinscripció presencialment, la podeu remetre per correu postal (o missatgeria) on a la sol·licitud haurà de constar la data amb el segell de Correus o de l’empresa de missatgeria (conegut per procediment administratiu). Qualsevol sol·licitud que arribi passada la data de preinscripció, haurà de ser considerada fora de termini si la data de correus no està dins del termini de preinscripció. La documentació s’ha d’enviar a:

Escola del Treball - Secretaria
Carrer Comte d’Urgell, 187 (Edifici 11 - recinte Escola Industrial)
08036 - Barcelona

És important fer constar el correu electrònic, a fi de poder confirmar la recepció de la documentació.


Beques


Les persones interessades, evidentment matricules, podran demanar beca al Ministerio de Educación , Cultura y Deporte, habitualment es convoquem a finals d'agost i setembre.
S'ha d'accedir al lloc del Ministerio per fer la sol·licitud, és important que la persona sol·licitant consulti les condicions econòmiques i acadèmiques.


Data de publicació: 16/4/2018