Instruccions de preinscripció

- Informació per fer la preinscripció de cicles formatius de grau superior -

Dates de preinscripció

Les dates de preinscripció dels Cicles formatius de formació professional de grau superior són del 29 de maig al 7 de juny de 2018

Pot veure el calendari complet fent clic aquí

Sol·licitud de preinscripció

Pel curs 2018-2019 hi haurà dos sistemes, sol·licitud electrònica o el formulari d'Internet, en el cas de triar el formulari per Internet es preferible portar-lo preparat per estalviar-se cues.

Sol·licitud electrònica (recomanat)

Per poder fer la sol·licitud electrònica:

- cal disposar del número d'identificació de l'alumne/a. Els alumnes nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no el tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats. En casos excepcionals, i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor/a o l'alumne/a (si és major d'edat) pot sol·licitar aquest identificador als serveis territorials del Departament d'Ensenyament, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

- cal que el pare, mare o tutor/a legal (si l'alumne/a és menor d'edat) o l'alumne/a (si és major d'edat) s'identifiqui mitjançant:

 • el servei d'identificació idCat Mòbil o
 • certificats digitals, com el DNI electrònic o el certificat CATCert.

En la sol·licitud és obligatori especificar l'adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

Així mateix, si l'alumne/a és menor d'edat, cal especificar el tutor/a que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor/a que s'ha especificat que farà la consulta.

Instruccions

Si voleu identificar-vos mitjançant l'idCAT Mòbil, prèviament us heu de registrar en aquest servei. Si ja ho heu fet, heu d'introduir el vostre document d'identificació (DNI, NIE o passaport) i el número de telèfon mòbil que heu indicat en el servei d'identificació idCAT Mòbil.

Si la base de dades no troba el document d’identificació o el número de telèfon mòbil proporcionat no es correspon amb el que s'ha registrat, visualitzareu un missatge d'error. En aquest cas, haureu de modificar el registre, si escau.

Si les dades proporcionades es corresponen a les registrades, rebreu una contrasenya al vostre telèfon mòbil per introduir-la al camp de text que es mostra a la pantalla. A partir d'aquest moment, podreu fer el tràmit de la preinscripció.

 1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons "següent" i "anterior" de l'aplicació i no els del navegador.
 2. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d'emplenar tot el formulari, s'executa l'opció "enviament" des de l'última pantalla (a partir d'aquest moment ja no es poden fer modificacions).
 3. Quan s'hagin enviat les dades, rebreu un missatge electrònic des d'on es pot obtenir el comprovant de presentació de la sol·licitud; en aquest comprovant consta la documentació que cal presentar a l'efecte d'acreditació dels criteris de prioritat, si escau. S'aconsella guardar-ne una còpia.

La sol·licitud que s'ha enviat queda registrada. Només cal presentar una còpia del resguard al centre demanat en primera opció en els casos en què calgui presentar documentació acreditativa dels criteris de prioritat.

Sol·licitud per formulari d’Internet

Les persones que no els sigui possible utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada podran utilitzar el formulari emplenable disponible al web del Departament d'Ensenyament. En aquest supòsit, cal finalitzar el tràmit amb la presentació, en el termini establert i al centre demanat en primera opció, del document que genera l'aplicació informàtica, signat, junt amb la documentació oportuna. En cas que no es presenti aquest document junt amb la documentació identificativa prevista, la sol·licitud no es considera formalitzada.

És obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de l'alumne en el cas que l'alumne hagi estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-2016 al segon cicle d'educació infantil, als ensenyaments obligatoris, al batxillerat o als cicles formatius de formació professional o d'arts plàstiques i disseny. La direcció del centre on hagi cursat aquests ensenyaments és la responsable de facilitar el número identificador de l'alumne a les famílies.

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar al centre demanat en primer lloc durant el termini establert per a cada ensenyament al calendari del procés i ha d'anar acompanyat de la documentació acreditativa que pertoqui.

Es molt important facilitar un correu electrònic d'ús habitual per tal de rebre les comunicacions d'Ensenyament o de l'Escola.

Documentació personal (només per a la presentació en formulari)

Documentació personal a aportar (original i còpia):

 • Dos exemplars de l’imprès de sol·licitud obtingut en fer la sol·licitud de preinscripcio en la pàgina web de la Generalitat de Catalunya (un exemplar es retornarà segellat a la persona interessada i l’altre serà per a l’Escola). El document generat l'haurà de signar el pare o la mare (o tutor legal) si la persona interessada és menors de 18 anys i presentar al centre sol·licitat en primer lloc.
 • Document d’identificació en vigor (DNI/NIE/Passaport).
 • Targeta sanitària individual TSI (si es disposa).
 • Llibre de família per a menors de 18 anys i fotocòpia DNI/NIE pare/mare o tutor legal (o també partida de naixement en català o castellà).
 • Si s’escau:
  • Documentació de reconeixement de minusvalidesa.
  • Document que presenta necessitats educatives especials per motius econòmics.

 

Documentació per a la puntuació o baremació

Documentació a aportar (original i fotocòpia):

 • Certificació dels estudis de batxillerat o estudis equivalents (amb dos decimals).
 • Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d'accés a grau superior (si s’ha superat aquesta prova a partir del curs 2011 no caldrà presentar aquest document).
 • Certificat del curs d’accés a cicles de grau superior (CAS) o similar.
 • Certificació de qualificacions de tècnic/a de grau mitjà
 • Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys en l'any actual, còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent. Caldrà presentar el certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matrícula.
 • Proves d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys, ho han d'acreditar amb el certificat de superació d'aquesta prova. En aquest cas, en ser exempts de la prova d'accés a cicles formatius la nota que es comptabilitza és un 5 (cinc).

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle.

Molt important: si en la documentació facilitada no consta la qualificació mitjana, es considerarà que és 5,00 (cinc). La persona interessada pot demanar un certificat al centre on va estudiar o presentar el llibre d’escolaritat.

Documentació d’accés

Documentació d’accés a aportar (original i còpia):

 • Títol de batxillerat (o el seu resguard de sol·licitud).
 • Títol de tècnic/a superior
 • Títol de tècnic/a de grau mitjà (en el cas d'accés per aquesta via)
 • Títol universitari.
 • Credencial d'homologació de títol estranger
 • Altres titulacions que donen accés.

Vies d’accés

Les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle

Batxillerat

Per a alumnes que hi accedeixen per la via del batxillerat o estudis equivalents es fa una reserva de places del 60%. Tenen prioritat (per veure les prioritats per batxillerat fer clic aquí) els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent, o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

Tècnic/a de formació professional

Per a alumnes que acrediten un títol de tècnic de formació professional hi ha una reserva del 20% de les places.

Més informació sobre les prioritats d'accés.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà de formació professional.

Prova d'accés o exempció total

Per a alumnes que accedeixen per la via de la prova d'accés, o que tenen l'exempció total d'aquesta prova, o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés, es fa una reserva de places del 20%. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana de l'estudi al·legats.

Preu de la matrícula

El preu públic de matrícula és de 360€ per curs amb descomptes i exempcions segons marca la normativa.

Hi ha més informació detallada a:  preus públics, taxes de títols, bonificacions i exempcions.

A més del preu públic, els i les menors de 28 anys ha de pagar l’assegurança escolar obligatòria (1,12€) i en concepte de material de suport a la docència 48,88€ (segons acords del Consell Escolar de 14-5-2015 i del 22-3-2018 i inclou, entre d'altres: l'orla de final d'estudis, carnet escolar, programari de consulta de les faltes i qualificacions,disponibilitat de Wi-Fi en tot el centre, premis de final de curs, carpeta...) en total: 50,00€ per una sola vegada i curs.

Aquesta quota de 48,88 € NO inclou: Els llibres, les sortides extraescolars, els equips individual de protecció (EPI) i la roba de treball, altres estris i/o eines de treball. El primer dia de curs s'informarà l'alumnat de tot el que necessita i on pot adquirir-lo.

Preinscripció per correu postal

Si per qualsevol raó no es pot fer la preinscripció presencialment, la podeu remetre per correu postal (o missatgeria) on a la sol·licitud haurà de constar la data amb el segell de Correus (conegut per procediment administratiu) o de l’empresa de missatgeria . Qualsevol sol·licitud que arribi passada la data de preinscripció, haurà de ser considerada fora de termini si la data no està dins del termini de preinscripció. La documentació s’ha d’enviar a:

Escola del Treball - Secretaria
Carrer Comte d’Urgell, 187 (Edifici 11 - recinte Escola Industrial)
08036 - Barcelona

És important fer constar el correu electrònic, a fi de poder confirmar la recepció de la documentació.


Beques


Les persones interessades, evidentment amb matrícula en vigor,  podran demanar beca al Ministerio de Educación , Cultura y Deporte, habitualment es convoquem a finals d'agost i setembre.
S'ha d'accedir al lloc del Ministerio per fer la sol·licitud, és important que la persona sol·licitant consulti les condicions econòmiques i acadèmiques per evitar-se un desengany.


Data de publicació: 8/5/2018