Instruccions de preinscripció

Documentació per fer la preinscripció de cicles formatius de grau superior

Dates de preinscripció

Les dates de preinscripció dels Cicles formatius de formació professional de grau superior són del 25 de maig de 2017 fins al 31 de maig de 2017.

Sol·licitud de preinscripció

Per omplir la sol·licitud de preinscripcio s'ha d'anar a la pàgina web del departament d'Ensenyament. Aquest tràmit permet obtenir l’imprès de sol·licitud que cal imprimir i aportar a l’Escola amb la resta de documentació personal, per evitar error recomanem omplir la sol·licitud per Internet, per estalviar-se error i temps d'espera a l'hora de lliurar-ho a la nostra escola.

Presentació de la documentació

Aspecte importants a tenir en compte:

 • De tots els documents s’ha de presentar l’original i còpia (si cal per les dues cares).
 • Només es pot presentar una única sol·licitud, però es poden demanar més cicles, centres o torns en el mateix document sempre ordenat per preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Documentació personal

Documentació personal a aportar (original i còpia):

 • Dos exemplars de l’imprès de sol·licitud obtingut en fer la sol·licitud de preinscripcio en la pàgina web de la Generalitat de Catalunya (un exemplar es retornarà segellat a la persona interessada i l’altre serà per a l’Escola). El document generat l'haurà de signar el pare o la mare (o tutor legal) si la persona interessada és menors de 18 anys i presentar al centre sol·licitat en primer lloc.
 • Document d’identificació en vigor (DNI/NIE/Passaport).
 • Targeta sanitària individual TSI (si es disposa).
 • Llibre de família per a menors de 18 anys i fotocòpia DNI/NIE pare/mare o tutor legal (o també partida de naixement en català o castellà).
 • Si s’escau:
  • Documentació de reconeixement de minusvalidesa.
  • Document que presenta necessitats educatives especials per motius econòmics.

Documentació d’accés

Documentació d’accés a aportar (original i còpia):

 • Títol de batxillerat (o el seu resguard de sol·licitud).
 • Títol de tècnic/a superior
 • Títol de tècnic/a de grau mitjà (en el cas d'accés per aquesta via)
 • Títol universitari.
 • Credencial d'homologació de títol estranger
 • Altres titulacions que donen accés.

Documentació per a la puntuació o baremació

Documentació a aportar (original i còpia):

 • Certificació dels estudis de batxillerat o estudis equivalents (amb dos decimals).
 • Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d'accés a grau superior (si s’ha superat aquesta prova a partir del curs 2011 no caldrà presentar aquest document).
 • Certificat del curs d’accés a cicles de grau superior (CAS) o similar.
 • Certificació de qualificacions de tècnic/a de grau mitjà
 • Prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys en l'any actual, còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent. Caldrà presentar el certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matrícula.
 • Proves d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys, ho han d'acreditar amb el certificat de superació d'aquesta prova. En aquest cas, en ser exempts de la prova d'accés a cicles formatius la nota que es comptabilitza és un 5 (cinc).

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle.

Molt important: si en la documentació facilitada no consta la qualificació mitjana, es considerarà que és 5,00 (cinc). La persona interessada pot demanar un certificat al centre on va estudiar o presentar el llibre d’escolaritat.

Preinscripció per correu postal

Si per qualsevol raó no es pot fer la preinscripció presencialment, la podeu remetre per correu postal (o missatgeria) on a la sol·licitud haurà de constar la data amb el segell de Correus o de l’empresa de missatgeria (conegut per procediment administratiu). Qualsevol sol·licitud que arribi passada la data de preinscripció, haurà de ser considerada fora de termini si la data de correus no està dins del termini de preinscripció. La documentació s’ha d’enviar a:

Escola del Treball - Secretaria
Carrer Comte d’Urgell, 187 (Edifici 11 - recinte Escola Industrial)
08036 - Barcelona

És important fer constar el correu electrònic, a fi de poder confirmar la recepció de la documentació.

Vies d’accés

Les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l'accés al cicle.

Batxillerat

Es fa una reserva de places del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent.

Cursos d'accés a cicles de grau superior

Per a alumnes que acrediten un títol de tècnic i també formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior, hi ha una reserva del 20% de les places. Es considera formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior: el curs de formació específic d'accés a cicles de grau superior, el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior, la formació per a les proves d'accés i el curs de preparació per a les proves d'accés. Per aquesta via s'apliquen les prioritats següents:

En primer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.

En segon lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.

En tercer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.

En quart lloc, els alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària en el curs de formació específic d'accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.

En cinquè lloc, els alumnes que han superat la formació per a les proves d'accés o el curs de preparació per a les proves d'accés.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació obtinguda en la formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior al·legada.

Prova d'accés o exempció total

Prova d'accés, o que tenen l'exempció total d'aquesta prova, o que tenen altres titulacions que en permeten l'accés, es fa una reserva de places del 20%.

Molt important per a l'accés amb grau mitjà

Finalitzat aquest procés, les places que resultin vacants s'assignen a les persones amb títol de tècnic de grau mitjà que no acreditin la superació de cap de les formacions relacionades amb l'accés a cicles de grau superior ni la prova d'accés, amb les prioritats següents:

1. Els que procedeixen de la mateixa família professional o d'una família professional afí.

2. Els que procedeixen d'una família professional no afí.

Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà.

Preu de la matrícula

El preu públic de matrícula està detallat en la pàgina de preus públics, taxes de títols, bonificacions i exempcions.