Sou a: Inici / Secretaria / Preinscripció i matrícula / Preinscripció i matrícula de Grau Superior / Instruccions i calendari de matrícula

Instruccions i calendari de matrícula

Matrícula als cicles formatius de grau superior

Omplir l’imprès de sol·licitud de matrícula

 1. El primer dia de matrícula (a partir de les 9h) pots accedir al lloc web www.escoladeltreball.org/matricula
 2. Escriu la informació que et sol·licita i segueix els senzills passos del programa, si vols demanar la convalidació d’alguna matèria ho has de dir ara per evitar fer-ne el pagament, també hauràs de lliurar un certificat oficial de la matèria/es que demanis la convalidació
 3. Formes de pagament:
  1. TPV virtual, sistema segur de pagament per Internet, et demanarà el numero de targeta i el codi que hi ha al darrera de la targeta (de 3 xifres). No permet fer el pagament fraccionat en dues vegades.
  2. Domiciliació bancària:
  Important: Per raons de seguretat, no podem admetre el pagament en efectiu.
 4. Import a pagar: 360€ + Assegurança escolar obligatòria 1,12€ (només les persones menors de 28 anys) més 48.88€ per Materials de suport a la docència (Wi-Fi, carnet escolar, orla, butlletí en línia ...) segons acords del Consell Escolar, hi ha bonificacions i exempcions del preu públic per diferents conceptes: beca en el curs anterior, família nombrosa o monoparental, minusvalidesa, víctima de violència de gènere o actes terroristes i els seus familiars directes…
 5. Signa la sol·licitud de matrícula i el document de pagament (si ets menor de 18 anys l'han de signar el teu pare o mare).
 6. Prepara la documentació que et manqui lliurar (resguard del títol de Batxillerat, títol de grau mitjà, DNI/NIE actualitzat…).
 7. Porta tota la documentació a l’Institut el dia de la matrícula (de 9h a 14:00h).
 8. Fes-te la fotografia per el carnet escolar a l'entrada de l'Escola.

Nota: Si no disposes d’ordinador, a l’Escola hi haurà preparada una aula per fer la sol·licitud de matrícula.

Preparació de documents per a la matrícula

Si la persona interessada obté una plaça en el procés de preinscripció i si és el cas, per matricular-se haurà de preparar més documents:

 • Imprescindible: títol de batxillerat o resguard de la seva sol·licitud.
 • Imprès de sol·licitud esmentat i fet a www.escoladeltreball.org/matricula
 • En el cas de tenir dret a descompte:
  • Document de família nombrosa o monoparental en vigor o.
  • Document justificatiu que es percep la renda mínima d’inserció (RMI) o.
  • Resguard de la concessió de beca en el curs anterior o
  • Document de minusvalidesa igual o superior al 33% o
  • Altres documents o situacions que donen dret a descompte en el preu de la matrícula (violència de gènere o víctima d’actes terroristes de la persona interessada o familiars directes)
 • Certificat de qualificacions oficial si prové d’un altre centre i s’ha d’incorporar al seu expedient o vol demanar convalidacions en haver cursat uns altres estudis.

Calendari de matriculació (pendent)

Dates de matriculació dels cicles de grau superior:

Codi

Denominació

Data matricula recomanada

AGB0

Administració i finances

 

AGB1

Administració i finances (perfil gestor d'assegurances)

 

0151

Animació d’activitats físiques i esportives (antic pla LOGSE)

 

EEB0

Automatització i robòtica industrial

 

EOC0

Organització i control d’obres de construcció

 

EOB0

Projectes d’edificació

 

EOB1

Projectes d’edificació, perfil professional rehabilitació i restauració DUAL

 

EOA0

Projectes d’obra civil ** DUAL

 

AGA0

Assistència a la direcció

 

IMB0

Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

 

EAA0

Eficiència energètica i energia solar tèrmica

 

QUB0

Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins

 

QUD0

Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat

 

ICA0

Administració de sistemes informàtics en xarxa

 

ICB0

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma*

 

ICC0

Desenvolupament d’aplicacions web*

 

1954

Prevenció de riscos professionals (antic pla LOGSE)

 

FMA0

Construccions metàl·liques

 

FMC0

Disseny en fabricació mecànica

 

AFA0

Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

 

AFB0

Disseny i gestió de la producció gràfica

 

EEC0

Manteniment electrònic

 

FMB0

Programació de la producció en fabricació mecànica DUAL

 

EED0

Sistemes de telecomunicacions i informàtics

 

EEA0

Sistemes electrotècnics i automatitzats

 

 

Incidències

 

Si per qualsevol motiu no es pot venir la data i hora indicada, es pot fer la matrícula fins el darrer dia, però demanem presentar-se la data indicada per evitar cues de darrera hora.

Notes sobre cicles amb el primer curs comú:

* Primer curs comú, però no significa que es puguin realitzar els dos cicles en tres anys, caldrà obtenir plaça per cursar el segon curs del segon cicle. L’Escola no garanteix l’existència d’aquesta plaça.

** Primer curs comú, però no significa que es puguin realitzar els dos cicles en tres anys, caldrà obtenir plaça per cursar el segon curs del segon cicle. L’Escola no garanteix l’existència d’aquesta plaça.

Renúncia i pèrdua de la plaça

Si per qualsevol raó no es desitja la plaça (per exemple per plaça a la universitat o en un altre centre) us demanem que ens ho feu saber per aprofitar-la per a una altre persona interessada, podeu enviar un correu electrònic a la secretaria de l’Escola indicant la renúncia i les dades personals junt amb el nom del cicle per el qual heu obtingut plaça.

Les persones admeses als cicles formatius de grau superior que no tinguin els requisits d’accés acadèmics (títol de batxillerat, prova d’accés o curs d’accés i altres equivalents) en el moment de la matrícula perdrà la plaça assignada.

Convalidacions

En el moment de la matrícula, s’han de sol·licitar les convalidacions, d’aquesta manera no s’han de pagar, si la convalidació es denegada l’alumne/a s’haurà de matricular i cursar la matèria (la qualificació de les convalidacions acostuma a ser 5 en els cicles LOE i no es té en compte per calcular la mitjana de l’expedient en els cicles LOGSE). Cal presentar un certificat de qualificacions i el títol.

Més informació: www.escoladeltreball.org/ca/secretaria/convalidacions

Bonificacions i exempcions

Per beca: Els/les alumnes que van obtenir beca en el curs anterior tenen una bonificació del 50% sempre que documentin que els ha estat concedida.

Per família nombrosa general o monoparental (general i especial): En el moment de la matrícula s’ha de presentar una còpia del carnet en vigor.

Exempcions: No han de pagar el preu públic aquells persones que presentin la documentació de família nombrosa especial, minusvalidesa igual o superior al 33% o víctimes de gènere o actes terroristes (en aquest dos casos inclou els familiars directes també estan inclosos).

Preus

 • Aquests ensenyaments tenen un preu públic màxim de 360€ per curs escolar, hi ha diferents bonificacions del 50% (família nombrosa general o monoparental…) i exempcions totals (persones amb minusvalidesa igual o superior al 33%, família nombrosa especial, víctimes d’actes terroristes o de violència de gènere…) Si en el procés de preinscripció se’ns facilita aquesta informació ens serà més fàcil aplicar-ho a la matrícula en el cas que la persona interessada resulti admesa.
 • L’alumnat menor de 28 anys ha de pagar l’assegurança escolar (1,12€) i en concepte de material de suport a la docència 48,88€ (acord del Consell Escolar de 14-5-2015) en total: 50€ (es paga en un sol cop en el moment de la matrícula)
 • Les unitats formatives (UF) soltes tenen un preu de 25€ cada una i els crèdits LOGSE 65€, amb un import màxim de 360€ per curs.
 • Els crèdits dels cicles en compleció (cicle extingit) tenen un preu per crèdit (unitat) de 20€ i la matrícula es fa entre el 1 i 15 d’octubre (no cal fer preinscripció) o de l’1 al 15 de març (la matrícula de l’octubre serveix per a les dues convocatòries).
 • Convalidacions: Si es manifesta la intenció de convalidar unitats formatives (UF) o crèdits en el moment de la matrícula, aquests no es cobraran. Una vegada cobrats els crèdits o unitats formatives (UF), si es concedeix la convalidació NO es retornarà l’import abonat. Es molt recomanable revisar les possibles convalidacions de Formació i orientació laboral (FOL) i Empresa i iniciativa emprenedora (EiE) està disponible a l’àrea web de Secretaria, llista de l’esquerra.
 • El cicle d’Animació d’activitats físico esportives, realitza una estada d’esports d’hivern a primer curs (C2- Activitats físicoesportives individuals) amb un import d'uns 425€  i a segon curs una estada d’esports a la natura (C1 Jocs i activitats físiques recreatives per animació) amb un import d'uns 425€ ambdós de caràcter curricular o sigui obligatori. Aquest pagament es podrà fraccionar en dues vegades (a la matrícula al juliol i a principis de setembre) en el cas de baixa abans de fer l'estada, aquest import es retornarà integre.
 • En alguns cicles, l’alumnat ha d’adquirir diferents materials per al seu ús personal o EPI (equip de protecció individual) com poden ser bata, guants, botes ...

 

Forma de pagament: TPV virtual (targeta bancària) per raons de seguretat no ens permeten el pagament amb diners.

Devolució del preu públic de la matrícula

El preu pagat per la matrícula només es retornarà en els supòsits legalment establerts i que s’hauran de demostrar documentalment.

En el document de pagament de la matrícula, constarà els criteris de devolució.

La devolució per motius laborals no està contemplada.

 

Carnet escolar

En el moment de la matrícula farem una fotografia digital per incorporar al carnet escolar i a l'orla de fi d'estudis.

Preinscripció per correu postal

Si per qualsevol raó no es pot fer la preinscripció presencialment, la podeu remetre per correu postal (o missatgeria) on a la sol·licitud haurà de constar la data amb el segell de Correus (conegut per procediment administratiu) o de l’empresa de missatgeria. Qualsevol sol·licitud que arribi passada la data de preinscripció, haurà de ser considerada fora de termini si la data de correus no està dins del termini de preinscripció.

La documentació s’ha d’enviar a:

Escola del Treball - Secretaria
Carrer Comte d’Urgell, 187 (Edifici 11 - recinte Escola Industrial)
08036 - Barcelona

És important fer constar el correu electrònic, a fi de poder confirmar la recepció de la documentació.

Advertiment

A la presentació dels documents de la preinscripció, es facilitarà la data de matrícula. Només podran fer la matrícula per Internet, aquelles persones que havent obtingut plaça, hagin presentat tota la documentació correctament.

 

Data de modificació: 10-5-2018