Instruccions de preinscripció

Documentació per fer la preinscripció de cicles formatius de grau mitjà

Dates de preinscripció

Les dates de preinscripció dels Cicles formatius de formació professional de grau mitjà son del 14 al 24 de maig de 2018

Es pot consultar el calendari fent clic aquí

Sol·licitud de preinscripció

Primer s'ha de fer la sol·licitud de preinscripcio en la pàgina web del Departament d'Ensenyament. Aquest tràmit permet obtenir l’imprès de sol·licitud que cal imprimir i aportar a l’Escola amb la resta de documentació.

En primer lloc s'ha de posar el codi del centre on es presenta la sol3licitud, en el nostre cas el codi de centre de l'Escola del Treball és  08013275, es poden omplir, segons l'ordre de preferència fins a 10 files.

Presentació de la documentació

Aspecte importants a tenir en compte:

 • De tots els documents s’ha de presentar l’original i fotocòpia (si cal per les dues cares).
 • Només es pot presentar una única sol·licitud, però es poden demanar més cicles, centres o torns en el mateix document sempre ordenat per preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Documentació personal

Documentació personal a aportar (original i còpia):

 • Dos exemplars de l’imprès de sol·licitud obtingut en fer la sol·licitud de preinscripcio en la pàgina web del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (un exemplar es retornarà segellat a la persona interessada i l’altre serà per a l’Escola). El document generat l'haurà de signar el pare o la mare (o tutor legal) si la persona interessada és menors de 18 anys i presentar al centre sol·licitat en primer lloc.
 • Document d’identificació en vigor (DNI/NIE/Passaport).
 • Targeta sanitària individual TSI (si es disposa).
 • Llibre de família per a menors de 18 anys i fotocòpia DNI/NIE del pare/mare o tutor legal.
 • Si s’escau:
  • Documentació de reconeixement de minusvalidesa.
  • Document que presenta necessitats educatives especials per motius econòmics.

Documentació d’accés

Documentació d’accés a aportar (original i còpia):

 • Títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (ESO) o un títol equivalent (o resguard de la seva sol·licitud) o
 • Títol de tècnic o tècnica d’un cicle formatiu de grau mitjà (o FP1 antiga) o
 • Títol de batxillerat unificat polivalent (BUP) o
 • Certificat d’haver superat la prova d’accés a grau mitjà o
 • Certificat d’haver superat el curs específic d’accés a grau mitjà o
 • Un títol oficial superior (tècnic superior, FPII, batxillerat, diplomatura, llicenciatura, grau, etc.).

Documentació per a la puntuació o baremació

Documentació a aportar (original i còpia):

 • Certificat d’ESO amb la qualificació mitjana o certificat dels tres primers cursos d’ESO superats i amb qualificació mitjana.
 • Certificat del títol estranger homologat amb la qualificació mitjana.

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació que permet l’accés al cicle.

Molt important: si en la documentació facilitada no consta la qualificació mitjana, es considerarà que és 5,00 (cinc). La persona interessada pot demanar un certificat al centre on va estudiar o presentar el llibre d’escolaritat.

Criteri de prioritat per a l'assignació de les places

Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles (estudis o curs que permeten l'accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d'accés.

Segons la via d'accés es fan les següents reserves de places:

- Via d'accés: graduat en educació secundària obligatòria (GESO); reserva del 60%.

- Via d'accés: PQPI; reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.

- Via d'accés: prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés o per altres titulacions que permeten l'accés; reserva del 20%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció (PFI) que han superat les proves d'accés o n'han quedat exempts accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

El document acreditatiu que cal presentar és un dels certificats següents:

 • certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l'accés a aquests ensenyaments o
 • certificat de la qualificació de la prova d'accés.

Els alumnes que encara cursen els estudis han de presentar el certificat de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis avaluats definitivament.

Els alumnes que han completat l'etapa d’ESO han de presentar el certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa; en el cas d'estudis antics, l'original i una fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.

Els alumnes procedents d’estudis estrangers han de presentar la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar-ne el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Ensenyament i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional; si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.

Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

Preu

No hi ha preu públic de matrícula, aquests ensenyaments són gratuïts. Els menors de 28 anys ha de pagar l’assegurança escolar obligatòria (1,12€) i en concepte de material de suport a la docència 48,88€ (segons acords del Consell Escolar de 14-5-2015 i del 22-3-2018 i inclou, entre d'altres: l'orla de final d'estudis, carnet escolar, programari de consulta de les faltes i qualificacions, disponibilitat de Wi-Fi en tot el centre, premis de final de curs, carpeta  ...) en total: 50,00€ per una sola vegada i curs.

Aquesta quota de 48,88€ no inclou: Els llibres, les sortides extraescolars, els equips individual de protecció i la roba de treball, altres estris i/o eines de treball.

Forma de pagament: TPV virtual (targeta bancària) per raons de seguretat no ens permeten el pagament amb diners.

El primer dia de curs s'informarà l'alumnat de tot el que necessita i on pot adquirir-lo.

Preinscripció per correu postal

Si per qualsevol raó no es pot fer la preinscripció presencialment, la podeu remetre per correu postal (o missatgeria) on a la sol·licitud haurà de constar la data amb el segell de Correus (conegut per procediment administratiu) o de l’empresa de missatgeria. Qualsevol sol·licitud que arribi passada la data de preinscripció, haurà de ser considerada fora de termini si la data  no està dins del termini de preinscripció. La documentació s’ha d’enviar a:

Escola del Treball - Secretaria
Carrer Comte d’Urgell, 187 (Edifici 11 - recinte Escola Industrial)
08036 - Barcelona

És important fer constar el correu electrònic, a fi de poder confirmar la recepció de la documentació.

Beques


Les persones interessades i amb la matrícula en regla, podran demanar beca al Ministerio de Educación , Cultura y Deporte, habitualment es convoquem a finals d'agost i setembre.
S'ha d'accedir al lloc del Ministerio per fer la sol·licitud, és important que la persona sol·licitant consulti les condicions econòmiques i acadèmiques..


Data de publicació: 4/5/2018