Instruccions de preinscripció i matricula

Preinscripció i matricula al Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior

Destinataris: Qualsevol persona que tingui el títol de tècnic/a d'un cicle de grau mitjà de formació professional o estigui cursant un cicle de grau mitjà (segon o primer curs).

Durada: mínim 700 hores // Horari: Tarda (de dilluns a dijous).

Molt important: El sistema de presentació de sol·licituds de preinscripció del curs no està centralitzat ni informatitzat, la persona interessada podrà presentar sol·licituds a diferents centres sense que signifiqui duplicitat.

No es lliurarà el certificat d'estudis finalitzats si encara no tenen el títol de tècnic/a de formació professional de grau mitjà.

Preus

Preu públic: 240€

Assegurança escola obligatòria (AEO) per a les persones menors de 28 anys: 1,12€

Material de suport a la docència 48,88€ (segons l'acord del Consell Escolar)

Total: 290,00€ (en un únic pagament)

Sistema de pagament

Un únic pagament per TPV virtual (Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD).

Important: La normativa reguladora d'aquest estudis, no preveu la devolució del preu pagat.

Bonificacions i exempcions:

Bonificació (pagament del 50% del preu públic); Família nombrosa general o monoparental (general o especial)

Exempcions (preu públic 0): Minusvalidesa igual o superior al 33%, família nombrosa especial, persones víctimes d'actes terroristes o de violència de gènere.

Per tenir dret a les bonificacions o exempcions, s'ha de presentar la documentació corresponent en vigor i en el moment de la matrícula.

Avaluació

Per superar el curs s'han d'aprovar totes les matèries cursades: 3 de comunes i 2 d'específiques, amb una qualificació igual o superior a 5.

Opcions ofertades:

Cientificotecnològica (CT) // humanística i social (HS).

Matèries – Part comunaCTHS

Comunicació en llengua catalana

X X
Comunicació en llengua castellana X X
Comunicació en llengua estrangera X X
Matèries – Part especificaCTHS
Matemàtiques aplicades (obligatòria) X X
Física-Tecnologia X  
Economia d’empresa   X

Documentació

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, que es podrà sol·licitar a la Consergeria de l'Escola, cal presentar en el termini establert la documentació següent:

Si l’alumne o alumna és menor d’edat:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet)
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE de la persona de l’alumne o alumna.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)


Si l’alumne o alumna és major d’edat:

  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d’alumnat estranger.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
  • En els dos casos anteriors, i de forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger també es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família o similar del país d’origen però amb traducció al castellà o català.

 

Participants en el procés i requisits


Per accedir al Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior cal formalitzar la sol·licitud
corresponent, encara que es cursin altres ensenyaments al mateix centre.

Poden accedir a aquest curs les persones que tinguin el títol de tècnic o tècnica i també les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional inicial.

Criteris específics de prioritat


Qualificació obtinguda en el títol de tècnic (grau mitjà) o en els estudis previs al·legats per a l'accés.
Documentació acreditativa:
Per als que tinguin el títol de tècnic/a de formació professional: certificat acadèmic de la qualificació final del cicle.
Per als que estiguin matriculats en un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional el mateix curs
acadèmic: la còpia del resguard de la matrícula i certificat acadèmic del quart curs d'ESO o del primer curs de
cicle amb la qualificació obtinguda (segons el cas), o el certificat de superació de la prova d'accés a cicles
formatius de grau mitjà o del curs específic d'accés als cicles de grau mitjà.

Assignació


Quan hi hagi més sol·licituds que places, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb els blocs de prioritat següents:
1) Alumnes que tenen el títol de tècnic, ordenats per la qualificació de manera decreixent.
2) Relació única que inclou, ordenats per la qualificació de manera decreixent, els alumnes que simultàniament
al curs de preparació estan matriculats: al segon curs d'un cicle formatiu de 1.700 o de 2.000 hores de durada
(es pren la qualificació obtinguda en el primer curs del cicle), o bé a un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400
hores de durada (es pren la qualificació obtinguda en el quart curs de l'ESO o, en el seu defecte, en la prova
d'accés als cicles formatius de grau mitjà o el curs específic d'accés als cicles formatius de grau mitjà).
3) Alumnes que simultàniament al curs de preparació estan matriculats al primer curs d'un cicle formatiu de
1.700 o de 2.000 hores de durada, ordenats de manera decreixent per la qualificació obtinguda en el quart
curs de l'ESO o, en el seu defecte, en la prova d'accés o en el curs específic d'accés.

Lloc amb la normativa, feu clic aquí

Data de publicació: 13/6/2018