Calendari de preinscripció

Calendari del període ordinari de preinscripció

Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior

Aquestes llistes es publicaran als plafons d’entrada de l’Escola; no es pot poden publicar per Internet. Es poden presentar sol·licituds a més d’un centre sense que això representi duplicitat.

Calendari:  Les llistes es penjaran als taulers del vestíbul de l’Escola.

 

Dates

Període de presentació de sol·licituds (es pot retirar el formulari a Consergeria a partir de la data indicada)

del 25 de juny al 2 de juliol de 2019, ambdós inclosos

 

Llista amb la puntuació provisional (no significa haver obtingut plaça)

 

4 de juliol de 2019 (només es pot consultar al vestíbul de l’escola)

Presentació de reclamacions

5, 8 i 9 de juliol de 2019

Llista ordenada amb la puntuació definitiva un cop resoltes les reclamacions (no significa haver obtingut plaça)

10 de juliol de 2019

Sorteig del número de desempat

10 de juliol de 2019 (a les 12h)

Llista d’admesos (han obtingut plaça i es poden matricular) i llista d'espera

11 de juliol de 2019

Matrícula (2)

Del 12 de juliol al 18 de juliol de 2019, ambdós inclosos

Oferta de places:

 

Ordinària

NEE (1)

Cientificotecnològic // Humanística i social

33

2

 (1) Per les NEE de tipus A, s'ha de presentar la documentació de l'EAP o del dpt de Benestar i Família. A les NEE de tipus B certificat de la DGAI o informe o certificat de l'EAP

Documentació que s’ha de presentar (sempre original i fotocòpia):

  • DNI/NIE/passaport de la persona sol·licitant.
  • Targeta sanitària individual (TSI)
  • Certificat de qualificacions de grau mitjà i resguard del títol (o el propi títol)
  • Si s’està cursant un grau mitjà, el resguard de la matrícula.
  • Si és menor de 18 anys, llibre de família i DNI/NIE/Passaport del seu pare o mare (o tutor legal)

Preu

Matrícula ordinàriaBonificada 50%Exempció
Preu públic 240,00 120,00 0,00
Material de suport a la docència 48,88 48,88 48,88
Assegurança escola obligatòria 1,12 1,12 1,12
TOTAL 290,00 170,00 50,00


Bonificacions: Família nombrosa general; família monoparental general o especial

Exempcions: Discapacitat igual o superior al 33%; família nombrosa especial; víctimes d'actes terroristes o de violència de gènere i els seus familiars directes.

Només es pot pagar amb targeta (VISA o Mastercard) i en un sol pagament en el moment de la matrícula.

Normativa reguladora:

RESOLUCIÓ ENS/1245/2012, de 13 de juny per la qual s’organitza el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior.

Instruccions de preinscripció