Instruccions de preinscripció

Documentació per fer la preinscripció de batxillerat

Dates de preinscripció

Les dates de preinscripció de Batxillerat són del 14 al 24 de maig de 2018 (es pot presentar documentació fins el 28 de maig de 2018). L’àrea d'influència de l'Escola del Treball és tota la ciutat de Barcelona.

Codi de l'Escola del Treball: 08013275

Sol·licitud de preinscripció

Fer la sol·licitud de preinscripcio en la pàgina web de la Generalitat de Catalunya (s'activa el 14 de maig). Aquest tràmit permet obtenir l’imprès de sol·licitud que s'ha d'imprimir i portar a l’Escola amb la resta de documentació identificativa.

Presentació de la documentació

Aspecte importants a tenir en compte:

 • Sempre s’ha de presentar l’original i fotocòpia (si cal per les dues cares).
 • Només es pot presentar una única sol·licitud, però es poden demanar més centres en el mateix document sempre ordenat per preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre

 

Documentació identificativa

Tots els alumnes que es preinscriuen, tant si al·leguen el compliment d'algun criteri de prioritat com si no, han de presentar l'original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport (si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d'origen).

Els alumnes menors d'edat també han de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Els alumnes estrangers poden acreditar les seves dades d'identificació o de filiació amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que puguin aportar.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Ensenyament comunica a l’autoritat competent el fet perquè s'adoptin les mesures oportunes.

a) Criteri específic

No hi ha criteris específics, l’Escola del Treball no té centres adscrits.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

Barem: 40 punts

Documents: Cap, si es tracta del mateix centre

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a o el guardador/a de fet.

Barem

  • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre (l’àrea d’influència de l’Escola del Treball és tota la ciutat de Barcelona): 30 punts,
  • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare/a, el tutor/a, o el guardador/a de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts,

Només es pot triar un criteri entre domicili habitual o lloc de treball, no es acumulable.

Documents

  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, cal presentar el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, cal presentar la còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).

 

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare/a, el tutor/a siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora.

Barem: 10 punts

Document: Acreditació de beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció (RMI)

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne/a, el pare/a, tutor/a, un germà/ana.

Barem: 10 punts

Documents:

   • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.
   • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei.

5. Expedient acadèmic

Barem: S'incorpora la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat, calculada amb dos decimals.

Document:

   • certificació acadèmica de la qualificació,
   • si es tracta d’estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica,
   • si l’alumne encara cursa els estudis: certificat de la qualificació mitjana dels cursos ja avaluats definitivament.
   • els alumnes procedents d’estudis estrangers han de presentar la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

 

c) Criteris complementaris

1. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Document: Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

 2. L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Barem: 10 punts

Document: Informe emès per un metge del sistema públic de salut (o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent) que indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i especifiqui de quina malaltia es tracta.

3. El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, programes de qualificació professional inicial i cicles de formació professional de grau mitjà; són equivalents a aquests ensenyaments qualsevol que s'hagi cursat entre els 3 i els 16 anys).

Barem: 5 punts

Document:Cap, perquè la persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.

Preu

No hi ha preu públic de matrícula, aquests ensenyaments són gratuïts. Els menors de 28 anys ha de pagar l’assegurança escolar obligatòria (1,12€) i en concepte de material de suport a la docència 48,88€ (segons acords del Consell Escolar de 14-5-2015 i del 22-3-2018 i inclou, entre d'altres: l'orla de final d'estudis, carnet escolar, programari de consulta de les faltes i qualificacions, disponibilitat de Wi-Fi en tot el centre, premis de final de curs, carpeta  ...) en total: 50,00€ per una sola vegada i curs.

Aquesta quota de 48,88€ no inclou: Els llibres, les sortides extraescolars, els equips individuals de protecció (EPI) i la roba de treball, altres estris i/o eines de treball.

L'import de les sortides escolars és 75€ per l'alumnat de primer i 40€ per segon, No inclou el viatge de fi de curs.

Forma de pagament: TPV virtual (targeta bancària) per raons de seguretat no ens permeten el pagament amb diners.

El primer dia de curs s'informarà l'alumnat de tot el que necessita i on pot adquirir-lo.

Preinscripció per correu postal

Si per qualsevol raó no es pot fer la preinscripció presencialment, la podeu  enviar per correu postal (o missatgeria) on a la sol·licitud haurà de constar la data amb el segell de Correus (conegut per procediment administratiu).o de l’empresa de missatgeria  Qualsevol sol·licitud que arribi passada la data de preinscripció, haurà de ser considerada fora de termini si la data  no està dins del termini de preinscripció. La documentació s’ha d’enviar a:

Escola del Treball - Secretaria
Carrer Comte d’Urgell, 187 (Edifici 11 - recinte Escola Industrial)
08036 - Barcelona

És important fer constar el correu electrònic, a fi de poder confirmar la recepció de la documentació.

Beques


Les persones interessades, evidentment matricules, podran demanar beca al Ministerio de Educación , Cultura y Deporte, habitualment es convoquem a finals d'agost i setembre.
S'ha d'accedir al lloc del Ministerio per fer la sol·licitud, és important que la persona sol·licitant consulti les condicions econòmiques i acadèmiques per estalviar-se desenganys..

Data de publicació: 5/5/2018