Sou a: Inici / Secretaria / Convalidacions / Convalidacions singulars per haver cursat estudis universitaris

Convalidacions singulars per haver cursat estudis universitaris

Instruccions sobre convalidacions singulars per haver cursat estudis universitaris

Convalidacions singulars per haver cursat estudis universitaris

Cas 1. Alumnat que està matriculat en un cicle LOE

Els alumnes matriculats en un cicle formatiu de formació professional inicial (LOE) que tinguin aprovats un mínim de 30 crèdits d’un estudi universitari o 12 crèdits ECTS poden sol·licitar la convalidació d’un o més dels mòduls o unitats formatives següents: unitat formativa 1 (“Incorporació al treball”), del mòdul professional de &rsqup;Formació i orientació laboral’, el mòdul professional &rsqup;Empresa i iniciativa emprenedora’, o unitats formatives creades pel centre amb les hores de lliure disposició.

Per determinar aquesta convalidació cal aplicar el barem següent:

  • Entre 30 i 40 crèdits universitaris o un mínim de 12 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació d’unitats formatives del cicle formatiu, sempre que la suma dels crèdits no sigui superior a 66 hores lectives.
  • Entre 41 i 50 crèdits universitaris o un mínim de 16 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació d’unitats formatives del cicle formatiu, sempre que la suma dels crèdits no sigui superior a 132 hores lectives.
  • Més de 50 crèdits universitaris o més de 20 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació d’unitats formatives del cicle formatiu, sempre que la suma dels crèdits no sigui superior a 198 hores lectives.

En cap cas no es poden convalidar parts d’unitats formatives.

Cas 2. Alumnat que està matriculat en un cicle LOGSE

Els alumnes matriculats en un cicle formatiu de formació professional inicial (LOGSE) que tinguin aprovats un mínim de 30 crèdits d’un estudi universitari o 12 crèdits ECTS poden sol·licitar la convalidació d’un o més dels crèdits següents: “Formació i orientació laboral”, “Relacions en l’equip de treball”, “Relacions en l’àmbit de treball”, “Administració, gestió i comercialització en la petita empresa” i crèdits organitzats pel centre amb les hores de lliure disposició.

Per determinar aquesta convalidació cal aplicar el barem següent:

  • Entre 30 i 40 crèdits universitaris o un mínim de 12 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació de crèdits del cicle formatiu la suma dels quals no ha de ser superior a 60 hores lectives.
  • Entre 41 i 50 crèdits universitaris o un mínim de 16 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació de crèdits del cicle formatiu la suma dels quals no ha de ser superior a 120 hores lectives.
  • Més de 50 crèdits universitaris o més de 20 crèdits ECTS dels estudis de grau aprovats: convalidació de crèdits del cicle formatiu la suma dels quals no ha de ser superior a 180 hores lectives.

En cap cas no es poden convalidar parts de crèdits.

Cas 3. Alumnat que vol convalidar altres crèdits, mòduls o unitats formatives

Si els crèdits universitaris aprovats tenen una relació d’afinitat amb altres crèdits, mòduls o unitats formatives del cicle formatiu diferents dels esmentats anteriorment, també se’n pot sol·licitar la convalidació; en aquest cas s’haurà d’adjuntar el pla d’estudis cursat i el certificat acadèmic personal expedit pel centre universitari, amb indicació de les hores de les diferents matèries i el programa de les matèries en què es fonamenta la petició de convalidació.