Sou a: Inici / Secretaria / Convalidacions / Convalidacions als Cicles Formatius

Convalidacions als Cicles Formatius

Instruccions sobre convalidacions de tipus general als Cicles Formatius

Convalidacions als Cicles Formatius

Cas 1. Alumnat que té aprovats crèdits d’un cicle LOGSE que no ha acabat i es matricula en el cicle LOE equivalent

S’aplica el que indica la fitxa resum que trobareu a la web de l’XTEC (basada en el Real Decret del títol LOE).

El director/a del centre atorgarà les convalidacions que corresponguin als crèdits aprovats, d’acord amb la taula corresponent. Cal fer constar “convalidat” en les qualificacions i seran considerades com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

Cas 2. Alumnat que té un cicle LOGSE acabat i es matricula en el cicle LOE equivalent

Les convalidacions explicades en el cas anterior no s’apliquen. Si es matricula de nou en un cicle equivalent significa que vol cursar-lo de nou i ha de fer-lo sencer. Si es matricula només a determinades unitats formatives (les “noves”), se li lliurarà, en acabar el curs, un certificat acadèmic del que hagi cursat i superat.

Cas 3. Alumnat que té un cicle LOGSE i es matricula en un altre cicle LOGSE

S’aplica l’Ordre ENS/58/2003 de 12 de febrer (DOGC 20.02.2003) i la correcció d’errada (DOGC 24.02.2003).

El director/a del centre atorgarà les convalidacions establertes en l’ordre, i la resta han de ser denegades (llevat algun cas particular que el Departament ha comunicat prèviament i que cal tramitar com a convalidació singular). Cal fer constar “convalidat” en les qualificacions i no intervindran en la mitjana global del cicle.

Cas 4. Alumnat que té un cicle LOGSE i es matricula en un cicle LOE

S’aplica el que estigui establert en el Real Decret del cicle LOE que hagi substituït el LOGSE que té i el Real Decret del cicle LOE que cursa. Veieu primer en el Real Decret del LOE que ha substituït el cicle LOGSE que té quins mòduls professionals tenen correspondència (annex IV) i desprès compareu amb el Real Decret del cicle LOE que cursa. La convalidació és possible per als que siguin comuns a ambdós cicles LOE.

El director/a del centre atorgarà les convalidacions, d’acord amb els Real Decret. Cal fer constar “convalidat” en les convalidacions i seran considerades com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

La resta de convalidacions que demani han de ser tractades com a singulars i trametre-les a la Direcció General. Les convalidacions que resolgui atorgar el director general hauran de constar com “convalidat” i seran considerades com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

Cas 5. Alumnat que té un cicle LOE i es matricula en un cicle LOE

S’aplica el que estigui establert en el Real Decret del cicle LOE que té i el Real Decret del cicle LOE que cursa. Cal comparar ambdós Real Decret per veure els mòduls professionals comuns.

El director/a del centre “atorgarà les convalidacions” corresponents i es farà constar en l’expedient acadèmic, com a avaluació anterior, la qualificació numèrica obtinguda en aquests mòduls professionals en el cicle que aporta.

La resta de convalidacions que demani han de ser tractades com a singulars i trametre-les a la Direcció General. Les convalidacions que resolgui atorgar el director general hauran de constar com “convalidat” i seran considerades com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

Cas 6. Alumnat que té un cicle LOE i es matricula en un cicle LOGSE

En aquest cas qualsevol convalidació ha de ser tractada com a singular i trametre-la a la Direcció General.

Les convalidacions que resolgui el director general hauran de constar com a “convalidat” i no seran considerades en el càlcul de la mitjana.

Cas 7. Alumnat que té un certificat Qualifica’t

Si es matricula en el mateix cicle pel que ha fet la validació, en aquest cas cal fer constar com a “convalidat” en els crèdits o unitats formatives que corresponguin, si la validació s’ha fet per experiència laboral, o la qualificació del certificat, si la validació s’ha fet per formació.

Si es matricula en un cicle formatiu diferent, cal aplicar els criteris descrits en els apartats 3, 4, 5 i 6.

Cas 8. Alumnat que té un certificat Acredita’t

Aquest serveix només per al cicle formatiu a què corresponen les unitats de competència acreditades. Si un mòdul professional té més d’una unitat de competència, ha de tenir-les totes acreditades per poder gaudir de la convalidació.

Cal fer constar “exempció” en les unitats formatives dels mòduls professionals corresponents a les unitats de competència acreditades.

Cas 9. Alumnat que té un certificat de Reconeixement

Si es matricula en el mateix cicle pel que ha fet el reconeixement, en aquest cas cal fer constar com a “convalidat” en els crèdits o unitats formatives que corresponguin, si la validació s’ha fet per experiència laboral, o la qualificació del certificat, si la validaciós’ha fet per formació.

Si es matricula en un cicle formatiu diferent, cal aplicar els criteris descrits en els apartats 3, 4, 5 i 6.

Cas 10. Alumnat que té un certificat de professionalitat

Aquest serveix únicament per al cicle o cicles formatius a què correspon aquest certificat de professionalitat. El certificat detallarà les unitats de competència. Si un mòdul professional té més d’una unitat de competència, ha de tenir-les totes certificades per poder gaudir de la convalidació.

Cal fer constar “exempció” en les unitats formatives dels mòduls professionals corresponents a les unitats de competència acreditades.