Sou a: Inici / Secretaria

Secretaria

Informació sobre tràmits, matrícula, preinscripció, etc.

L'horari de secretaria és de 09:00 a 13:00 hores de dilluns a divendres i, de l'1 d'octubre al 31 de maig, també  dimarts i dijous de 16:00 a 18:00 hores.

Per fer consultes sobre preinscripció, matrícula, etc. podeu contactar amb secretaria per correu electrònic (recomanat) o  telefonar al 934 309 200 (centraleta).

Sol·licitud de titols i certificats https://www.escoladeltreball.org/tramits/solicitud

secretaria@escoladeltreball.org  (places lliures i convalidacions)

_____________________________________________________________________________________________________

Títols i certificats

Consulteu la secció sobre títols i certificats per saber com demanar títols o certificats.

Informació general

Codi de centre de l'Escola del Treball: 08013275

Preus (matrícula, títols ...)

Preus, taxes de títols, bonificacions i exempcions

Preus públics de la matrícula dels cicles formatius de grau superior (per curs acadèmic)

 • Per curs complet: 360€  (4)
 • Per unitat formativa (UF): 25€
 • Per crèdit dels cicles LOGSE: 65€ (només el cicle de grau superior de Prevenció de riscos professionals)
 • Cicles LOGSE en extinció (compleció): 20€ per crèdit (només hi ha el cicle d'Animació d'activitats físico esportives)
 • Curs específic per a l'accés als cicles de grau superior (abans CAS): 240€
 • Assegurança escolar obligatòria (només persones menors de 28 anys):  1,12€

Altres preus

 • Material de suport a la docència (acord del Consell Escolar):  48,88€

 

________________________________________________________________________________________________________________

Bonificacions del preu públic (50%)

 • Les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut una beca o ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional (cicles de grau superior).
 • Família nombrosa general o monoparental (general o especial).


Exempcions total del pagament del preu públic de matrícula (100%)

 • Família nombrosa especial (1)
 • Grau de minusvalidesa igual o superior al 33%
 • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 • Les persones membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció (RMI).
 • Les persones víctimes de violència de gènere o d’actes terroristes i els seus familiars directes (3)
 • Les persones tutelades o ex-tutelades per l'administració pública.

 

Forma de pagament de la matrícula

El pagament dels serveis anteriors es realitzaran mitjançant targeta de dèbit o crèdit (VISA o MASTERCARD) seguint les instruccions de secretaria.

Devolucions del preu públic de la matrícula

Per tal de retornar el preu públic de la matrícula en els Cicles formatius de grau superior (CFGS), la persona interessada haurà de presentar la documentació exigida en els terminis establerts.

A la documentació de pagament de la matrícula constaran els terminis i un extracte de les causes que donen dret a la devolució i que estan regulades per les "INSTRUCCIONS PER A LA GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LA MATRÍCULA EN ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DELS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL I DELS ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY ... "  de la Direcció General de Centres Públics del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

 • La persona que demani la devolució, haurà d'omplir una sol·licitud que li lliurarà la Secretaria i es presentarà al registre de l'escola situat en el  primer pis (despatx de Direcció) junt amb la documentació justificativa (matrícula a la universitat, certificat metge ...)
 • La devolució es farà per el mateix sistema de pagament (habitualment targeta).
 • El director emetrà una resolució atorgant o denegant, segons s'ajusti o no a la normativa vigent i s'enviarà per correu ordinari a la persona sol·licitant.


Molt important: En el curs d'accés a cicles de grau superior (CAS)  i ensenyaments de règim especial de Futbol (primer i segon nivell) les instruccions corresponents, NO CONTEMPLEN la devolució per cap concepte.

Taxes per expedició de títols*

TítolOrdinariFam. nombrosa generalDuplicat
Grau mitjà 66,90 33,45 16,55
Grau superior 74,95 37,50 16,55
Batxillerat 66,90 33,45 16,55

 * Preus aplicables a partir del 30 de març de 2017 en aplicació de la Llei 4/2017 del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2017, art. 42 punt 1.

Antiga formació professional

TitulacióPreu del títolDuplicatFam. nombrosa general
FP1 21.51€ 2,48€ 10,76
FP2 52,78€ 4,75€ 26,39

Oficialia i mestratge

Oficial industrial: 21,09€

Mestratge industrial: 51,74€

Important: Per demanar duplicats per pèrdua dels antics estudis d’oficilia o maestria s’ha de publicar un anunci al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) amb un preu aproximat de 210€ (taxa normal) o 315€ (taxa urgent). Aquest procés es lent i pot endarrerir molt la gestió.

Bonificacions i exempcions de caràcter general

Per tenir dret a les bonificacions o exempcions s’ha de demostrar documentalment que es té el dret, s'haurà de presentar l’original i una fotocòpia del document en vigor a secretaria, en el cas de fer la matrícula per Internet es pot adjuntar en un missatge adreçat a la

Normativa

(1) Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses (BOE núm. 277 de 19 de novembre de 2003)

(2) Llei 3/2007 reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones. Disposició addicional 2.

(3) Llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme (BOE núm. 229 de 23 de setembre de 2011)

(4) ORDRE ENS/181/2012, de 22 de juny, per la qual es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior impartits en els centres dependents del Departament d'Ensenyament.

Accions del document