Sou a: Inici / Estudis / Ensenyaments esportius

Ensenyaments esportius

Els ensenyaments esportius a l’Escola del Treball

La formació dels tècnics d’esports, que tradicionalment havien impartit les federacions esportives i l’Escola Catalana de l’Esport, està actualment en un procés de canvi pel que fa a l’estructura, la durada, els requisits d’accés i les característiques dels centre i del professorat.

Aquest canvi implica la consideració com a ensenyaments de règim especial que condueixen a l’obtenció del títol de tècnic o tècnica d’esports i tècnic o tècnica superior d’esport en l’especialitat cursada, que tenen validesa acadèmica i professional.

La validesa d’aquestes titulacions, que tenen un caràcter acadèmic i professional i validesa a tot l’Estat, correspon ara al Departament d’Educació, que actualment treballa en el disseny curricular dels títol i en el desenvolupament normatiu que comporta la implantació d’aquests ensenyaments.

Els ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions de tècnics d’esport i tècnics superior d’esport donen a l’alumnat la formació necessària per adquirir la competència professional característica de cada títol, alhora que el capacita per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.

A partir del curs 2005-2006, els ensenyaments esportius s’han sumat a l’àmplia oferta d’ensenyaments públics que es poden cursar a Catalunya. La incorporació d’aquests estudis, que respon a la creixent demanda de regularització del sector de les activitats físiques i esportives, és possible gràcies a l’acord entre el Departament d’Educació i la Secretaria General de l’Esport i a la participació de les diferents federacions esportives catalanes, com a entitats que disposen de contrastats coneixements tècnics i d’una llarga experiència en l’ensenyament d’especialitats esportives.

S’han establert convalidacions, homologacions i equivalències professionals entre els diplomes o certificats d’entrenadors expedits per les federacions esportives corresponents i la formació en període transitori autoritzada per l’Escola Catalana de l’Esport i els títols de tècnic/a d’esport i tècnic/a superior d’esport.

La impartició d’aquests nous ensenyaments, amb un reconegut valor professionalitzador i educador, representa una important aposta per un ensenyament públic de qualitat. Comportarà la creació d’una xarxa pública formada per centres de la Generalitat de Catalunya, tant del Departament d’Educació com de la Secretaria General de l’Esport. Des d’aquesta xarxa pública s’impartiran les modalitats esportives, amb la col·laboració de les corresponents federacions, que seran les responsables d’impartir i coordinar el bloc específic de la formació de Tècnics esportius.

Per a més informació consulteu la seu web dedicada als ensenyaments esportius.