Sou a: Inici / Estudis / Cicles Formatius / Grau Superior / Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE)

Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE)

Família professional: Instal·lació i manteniment

Durada

2.000 hores. Formació en el centre educatiu: 1.650 hores, que inclouen els mòduls i les hores de lliure disposició del centre. Formació en centres de treball: 350 hores.

Torn

Tarda.

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar projectes i planificar el muntatge de les instal·lacions tèrmiques i de fluids en edificis i processos industrials, d’acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscs laborals i respecte ambiental.

Llistat dels mòduls que s’han de cursar

MòdulNom mòdulCursHores
1 Sistemes elèctrics i automàtics Primer 198
2 Equips i instal·lacions tèrmiques Primer 231
3 Representació gràfica d’instal·lacions Primer 132
4 Energies renovables i eficiència energètica Primer 66
5 Configuració d’instal·lacions de climatització, calefacció i ACS Segon 165
6 Configuració d’instal·lacions frigorífiques Segon 165
7 Configuració d’instal·lacions de fluids Segon 132
8 Planificació del muntatge d’instal·lacions Segon 66
9 Processos de muntatge d’instal·lacions Primer 231
10 Formació i orientació laboral Primer 99
11 Empresa i iniciativa emprenedora Segon 66
12 Projecte d’instal·lacions tèrmiques i de fluids Segon 99
13 Formació en centres de treball Segon 350

Més informació

Per a una informació més complerta podeu consultar la pàgina específica de la Generalitat de Catalunya.